Karttjenester

Tema
Tjenestetype
Tittel Tjenestenavn Type
Art funksjonsområde artfunksjon ArcGIS-Rest, WMS
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
artnasjonal2 artnasjonal2 ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
Avløp avlop WMS, ArcGIS-Rest
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeografiske regioner biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeografiske regioner
Fjordkatalogen fjordkatalogen WFS, WMS
Fjordkatalogen
Forvaltningsområder for rovdyr forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
Forvaltningsplanområder for havområdene forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
Friluftslivsområder - kartlagte friluftsliv_kartlagt ArcGIS-Rest, WMS
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Friluftslivsområder - statlig sikra friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp
Friluftslivsområder - vernede friluftsliv_vern ArcGIS-Rest, WMS
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
Industri industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
Inngrepsfri natur inngrepsfrinatur WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard villmarksnatur_sj WMS, WFS
Kartleggingsenheter NiN kartleggingsenheter_nin WMS, ArcGIS-Rest
kostholdsrad kostholdsrad ArcGIS-Rest, WMS
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
Kulturlandskap - utvalgte kulturlandskap_utvalgte ArcGIS-Rest, WMS
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
Kulturlandskap - verdifulle helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Verdifulle kulturlandskap
Laksekart laksekart WMS
Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske"
Marin verneplan marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
Natur i Norge (NiN) landskapstyper nin_landskapstyper ArcGIS-Rest, WMS
NiN landskapstyper
Natur i verneområder (NiN) vern_naturomrader_nin ArcGIS-Rest, WMS
Uttrekk fra NiN-kartlegging i målestokk 1:5000 i verneområder.
Naturtyper - DN-håndbok 13 naturtyper_hb13 ArcGIS-Rest, WMS
Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Naturtyper - DN-håndbok 19 naturtyper_marine_hb19 ArcGIS-Rest, WMS
Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Naturtyper - Miljødirektoratets instruks naturtyper_nin ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - utvalgte naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte naturtyper
naturtyper_utvalgte2 naturtyper_utvalgte2 ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser alle data i datasettet Naturtyper - utvalgte
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
Prioriteringskart - akutt forurensning Prioriteringskart WFS, WMS
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Rammer for petroleumsaktivitet petroleumsaktiviet_rammer WMS
Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene.
Ramsar ramsar ArcGIS-Rest, WMS
Ramsarområder
satveg satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering WMS, ArcGIS-Rest
Sensitive artsdata
Snøscooterløyper snoscooterloyper WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten viser offisielle snøscooterløyper for kommuner i Norge.

Støykart - strategisk - bane stoykart_strategisk_bane ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - bane
Støykart - strategisk - veg stoykart_strategisk_veg ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - veg
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
Tettbebyggelser tettbebyggelse ArcGIS-Rest, WMS
Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse

Truede arter - hot spots truet_natur ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper.
vannmiljo vannmiljo ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
Vern vern ArcGIS-Rest, WMS
Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase.
vern_restriksjonsomrader vern_restriksjonsomrader ArcGIS-Rest, WMS
Beskrivelse
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Leve- og funksjonsområder for villrein