Karttjenester

Tema
Tjenestetype
Intern kategorisering
Tittel Tjenestenavn Type
Administrative områder AdmOmrader ArcGIS-Rest
Administrative områder
Anadrome bestander og strekninger laksekart_anadrom ArcGIS-Rest, WMS
Anadrome bestander
Art funksjonsområde artfunksjon ArcGIS-Rest, WMS
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
artnasjonal_nin artnasjonal_nin ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse, uttrekk for NIN-kartlegging
Avløp avlop WMS, ArcGIS-Rest
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeografiske regioner biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeografiske regioner
Fjordkatalogen fjordkatalogen WFS, WMS
Fjordkatalogen
Forvaltningsområder for rovdyr forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) rest_fpnv ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - verneområdestyrer rest_fpnv_np_vo_styrer ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - admområder rest_fpnv_admomrader ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - kommuner rest_fpnv_kommuner ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - NiN rest_fpnv_nin ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplanområder for havområdene forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
Friluftslivsområder - kartlagte friluftsliv_kartlagt ArcGIS-Rest, WMS
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Friluftslivsområder - statlig sikra friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp
Friluftslivsområder - vernede friluftsliv_vern ArcGIS-Rest, WMS
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
grunnforurensning 1 - intern grunnforurensning ArcGIS-Rest
grunnforurensning versjon 1 - intern tjeneste
grunnkart_rovbase grunnkart_rovbase WMS, ArcGIS-Rest
Grunnkart for Finland og Sverige som benyttes i Rovbase
Gruvepåvirket vassdrag Gruvepavirket vassdrag ArcGIS-Rest
Avrenning av tungmetaller fra nedlagte kisgruver
Havner - avfallsplan havner_avfallsplan ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser havner med gyldig avfallsplan
Industri industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
Inngrepsfri natur inngrepsfrinatur WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard villmarksnatur_sj WMS, WFS
Innmeldte kartleggingsområder NiN innmeldt_forslag_nin
Tjenesten viser fylkesmannens innmeldte forslag til arealer som bør kartlegges i regi av Miljødirektoratet.
kalket_laksevassdrag kalket_laksevassdrag ArcGIS-Rest
Tjenesten viser geometri for kalket laksevassdrag noenlunde like kartene i rapporten M-413: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014.
Kartleggingsenheter NiN kartleggingsenheter_nin WMS, ArcGIS-Rest
kostholdsrad kostholdsrad ArcGIS-Rest, WMS
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
Kulturlandskap - utvalgte kulturlandskap_utvalgte ArcGIS-Rest, WMS
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
Kulturlandskap - verdifulle helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Verdifulle kulturlandskap
Kystlynghei kystlynghei_dn WMS
Kystlynghei spesialtjeneste til Landbruksdirektoratet
Laksekart laksekart WMS
Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske"
Marin verneplan marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
miljoverdi miljoverdi WMS
Karttjeneste for Miljøverdi-klienten
Miljøvedtak Miljovedtak ArcGIS-Rest, WMS
Viser vedtak fra Miljøvedtaksregisteret
moskustelling moskustelling ArcGIS-Rest
Tjenesten viser moskusflokker på Dovre for hvert år tilbake til 2009.
Natur i Norge (NiN) landskapstyper nin_landskapstyper ArcGIS-Rest, WMS
NiN landskapstyper
Natur i verneområder (NiN) vern_naturomrader_nin ArcGIS-Rest, WMS
Uttrekk fra NiN-kartlegging i målestokk 1:5000 i verneområder.
Naturtyper - DN-håndbok 13 naturtyper_hb13 ArcGIS-Rest, WMS
Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Naturtyper - DN-håndbok 19 naturtyper_marine_hb19 ArcGIS-Rest, WMS
Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Naturtyper - Miljødirektoratets instruks naturtyper_nin ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - utvalgte naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte naturtyper
Nedlastingsportal_Dekningskart Nedlastingsportal_Dekningskart WMS
Tjeneste som viser hvor i landet det finnes data for de ulike produktene i Nedlastingsportalen.
Norges_landomrader Norges_landomrader
Datasett med N5000 landareal, forenklet landareal og forenklet maritime grenser.
petro_nedlasting petro_nedlasting ArcGIS-Rest
Beskrivelse
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser - innsyn petro_innsyn ArcGIS-Rest
Viser datasett fra visuelle undersøkelser av havbunnen
Prioriteringskart - akutt forurensning Prioriteringskart WFS, WMS
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Rammer for petroleumsaktivitet petroleumsaktiviet_rammer WMS
Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene.
Ramsar ramsar ArcGIS-Rest, WMS
Ramsarområder
redigering_sikrafriluftsliv redigering_sikrafriluftsliv ArcGIS-Rest
Feature-service for sikra friluftsliv.
rovbase_rovdyrtetthet rovbase_rovdyrtetthet ArcGIS-Rest, WMS
Rovdyrtetthet
rovbase_temadata rovbase_temadata WMS
Egen karttjeneste etablert for kartlag som skal være tilgjengelig i saksbehandlerapplikasjonen for Rovbase.
satveg satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering WMS, ArcGIS-Rest
Sensitive artsdata
Snøscooterløyper snoscooterloyper WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten viser offisielle snøscooterløyper for kommuner i Norge.

Støykart - strategisk - bane stoykart_strategisk_bane ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - bane
Støykart - strategisk - veg stoykart_strategisk_veg ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - veg
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
Tettbebyggelser tettbebyggelse ArcGIS-Rest, WMS
Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse

Truede arter - hot spots truet_natur ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper.
vannmiljo vannmiljo ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
Vannmiljo_Grunnforurensning Vannmiljo_Grunnforurensning WMS
Intern tjeneste for Grunnforurensning som viser data fra Vannmiljø sortert på medium.
Vern vern ArcGIS-Rest, WMS
Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase.
Vern hovedtyper vern_hovedtyper ArcGIS-Rest, WMS
Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase med hovedtyper av vern.
vern_restriksjonsomrader vern_restriksjonsomrader ArcGIS-Rest, WMS
Beskrivelse
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Leve- og funksjonsområder for villrein
Virksomhet_med_utslipp Virksomhet_med_utslipp ArcGIS-Rest
Virksomheter fra Forurensningssystemet med utslipp til luft eller vann