Dataset

Theme
Administrative theme
Title Theme
Anadrome laksefisk - Bestander Fish and Fishing, Species
Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander.
Anadrome laksefisk - Forvaltningsregioner Fish and Fishing, Species
Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk.
Anadrome laksefisk - Strekninger Fish and Fishing, Species
Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye).
Anadrome laksefisk - Utløpspunkt Fish and Fishing, Species
Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).
Anadrome laksefisk - Vandringshinder Fish and Fishing, Species
Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).
ANO Habitats
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene.
Avløp - Tettbebyggelser Pollution
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg
Biogeographic regions Habitats
Biogeographic regions for Norway
Contaminated sites Pollution
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge.
Cultural landscapes Cultural landscapes
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.
Drensgrøfter i myr Habitats
Datasettet viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer som elver og bekker.
Elvedelta Habitats
Datasettet omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert.
Emissions from Fuelwood Pollution
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter
Emmissions from Offshore Petroleum Industry Pollution
Endangered species - Norwegian hot spots Species
Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene.
Endangerede species - poorly mapped areas Species
Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for artsgruppene insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge., definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter).
Framework for petroleum activity Marine and costal areas
This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas.
Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart Outdoor recreation
Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.
Habitats within protected areas Protected areas, Habitats
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder.
Industrial Emissions Pollution
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene
Integrated management plans for sea areas Marine and costal areas
The data set contains the boundaries of management areas of the Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea.
Intervention-free nature areas Habitats, Land use
The dataset contains areas without major infrastructure development
Kartleggingsenheter på engelsk Habitats
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN).
Landformer - Miljødirektoratets instruks Habitats
Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging.
Main ecosystems in Norway Habitats
Datasettet viser en første versjon av et hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 (NIBIO) og utvalgte data fra topografisk kart N50 (Statens kartverk).
Management areas for predators Predator management, Species
The data set includes the management areas for predators in Norway.
Marine Habitats Habitats, Marine and costal areas
Marine Habitat types in Norway registrered by The Norwegian Environment Agency.
Marine sectors Marine and costal areas
Marine sectors for Norway
Miljøtilstand i vann <sjekk> Marine and costal areas, Inland waters
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø
Mountain areas in Norway Habitats
Prototype på datasett som viser fjellareal i Norge
Natural habitats - valuated Habitats
Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.
Natural Habitats -NiN-based Habitats
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - DN-håndbok 13 Habitats, Cultural landscapes, Svalbard and Jan Mayen
Habitat types
Naturtyper - utvalgte Habitats
Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks
Nitrates vulnerable zones (Nitrates Directive) Pollution
Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv
Noise aggomerations (Environmental Noise Directive) Noise
Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet
Outdoor recreation areas Outdoor recreation
Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state.
Particularly valuable areas for the sea areas Marine and costal areas
The data set contains particularly valuable areas that are identified through the comprehensive management plan for the Barents Sea and Lofoten area.
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser Pollution
Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs
Proposal for protection of areas Protected areas, Svalbard and Jan Mayen
Proposal for protection of areas in Norway.
Protected areas Protected areas, Svalbard and Jan Mayen
Protected areas and protected objects in Norway, Svalbard and Jan Mayen.
Protected areas for outdoor life Outdoor recreation
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).
Protected marine areas Marine and costal areas
The data shows the 36 first areas that are proposed to be included in national marine protection plan for Norway.
Ramsar sites Protected areas
Protected Areas of Norway with status as Ramsar sites
Red listed habitats within protected areas Protected areas
Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder.
Registered outdoor recreation areas Outdoor recreation
Registered outdoor recreation ares
Restriction areas Protected areas
The dataset defines some specific restrictions applying to Protected Areas (see separate dataset). The restrictions only count for strict travel bans and aircrafts (planes and helicopters), and the time period they apply to. Possible exceptions to the regulation will have annotations.
Satellite-Based National Intertidal-Zone Mapping of Continental Norway with Sentinel-1&2 Marine and costal areas
Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten.
Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg) Habitats
Satellite-based vegetation map of Norway.
Selected Agricultural Landscapes Cultural landscapes
The dataset include areas within the project Selected Agricultural Landscapes. The Norwegian Agricultural Authority has led and coordinated this project in close cooperation with the Regional Agricultural Authorities, Nature Management, and Cultural Heritage administrations.
Sensitive artsdata Species
Sensitive artsdata i Norge
Sensitivity atlas Marine and costal areas, Pollution
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Skogsmark - NiN Habitats
Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet.
Snowmobile trails Motorferdsel
Snøscooterløyper i Norge
Species areas Species
The dataset displays species and areas such as migration route, breeding area, overwintering area or habitat.
Species of national significance Species
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.
Strategic Noise Maps Noise
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv
The Fjord catalog Marine and costal areas
Classification of fjords in Norway.
The sea fishing registry in Norway Fish and Fishing
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen.
Vannområder Inland waters
Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag
Vannregioner Inland waters
En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag
Vulnerable areas Pollution
Vulnerable areas defined according to Urban Waste Water Treatment Directive
Wastewater Treatment Plants Pollution
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann
Water bodies Inland waters
Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann
Wild reindeer areas Species
Leve- og funksjonsområder for villrein.
Wilderness areas on Svalbard arkipel Habitats, Svalbard and Jan Mayen, Land use
The data set contains the distribution of undisturbed nature/ wilderness areas on Svalbard as of January 1991, 2017 and 2022.