Dataset

Theme
Administrative theme
Title Theme
Advarsler mot sjømat Marine and costal areas, Pollution
Datasettet viser områder hvor Mattilsynet gir advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat
Areas in Norway without major infrastructure development Areas without major infrastructure development in Norway
The dataset contains areas without major infrastructure development
Avløp - Tettbebyggelser Pollution
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg
Biogeographic regions Biodiversity
Biogeographic regions for Norway
Contaminated sites Pollution
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge.
Cultural landscapes Cultural landscapes
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.
Emissions from Fuelwood Pollution
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter
Emmissions from Offshore Petroleum Industry Pollution
Friluftslivsområder - status for kartlegging Outdoor recreation
Datasettet inneholder informasjon om status for kartlegging av friluftslivsområder i kommunene.
Friluftslivsområder <eng_sjekkes> Outdoor recreation
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).
Industrial Emissions Pollution
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene
Integrated management plans for sea areas Marine and costal areas
The data set contains the boundaries of management areas of the Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea.
Management areas for predators Predator management
The data set includes the management areas for predators in Norway.
Marine Habitats Biodiversity, Marine and costal areas
Marine Habitat types in Norway registrered by The Norwegian Environment Agency.
Marine sectors Marine and costal areas
Marine sectors for Norway
Miljøtilstand i vann <sjekk> Marine and costal areas, Inland waters
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø
Naturtyper - DN-håndbok 13 Biodiversity, Cultural landscapes, Svalbard and Jan Mayen
Habitat types
Naturtyper - NiN Biodiversity
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - utvalgte Biodiversity
Utvalgte naturtyper fra Naturbase
NiN Landskap Biodiversity
NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven.
Outdoor recreation areas Outdoor recreation
Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state.
Particularly valuable areas for the sea areas Marine and costal areas
The data set contains particularly valuable areas that are identified through the comprehensive management plan for the Barents Sea and Lofoten area.
Proposal for protection of areas Protected areas, Svalbard and Jan Mayen
Proposal for protection of areas in Norway.
Protected areas Protected areas, Svalbard and Jan Mayen
Protected areas and protected objects in Norway, Svalbard and Jan Mayen.
Protected marine areas Marine and costal areas
The data shows the 36 first areas that are proposed to be included in national marine protection plan for Norway.
Ramsar Sites Protected areas
Protected Areas of Norway with status as Ramsar Sites
Registered outdoor recreation areas Outdoor recreation
Registered outdoor recreation ares
Restriction areas Protected areas
The dataset is under development. It is not decided when publishing can be expected.
Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg) Biodiversity
Satellite-based vegetation map of Norway.
Selected Agricultural Landscapes Cultural landscapes
The dataset include areas within the project Selected Agricultural Landscapes. The Norwegian Agricultural Authority has led and coordinated this project in close cooperation with the Regional Agricultural Authorities, Nature Management, and Cultural Heritage administrations.
Sensitive artsdata Biodiversity
Sensitive artsdata i Norge
Snowmobile trails Motorferdsel
Snøscooterløyper i Norge
Species areas Biodiversity
The dataset displays species and areas such as migration route, breeding area, overwintering area or habitat.
Species of national significance Biodiversity
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.
Strategic Noise Maps Noise
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv
The Fjord catalog Marine and costal areas
Classification of fjords in Norway.
The sea fishing registry in Norway Salmon, Sea trout and Arctic char
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen.
Wastewater Treatment Plants Pollution
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann
Wild reindeer areas Biodiversity
Leve- og funksjonsområder for villrein.