Dataset

Theme
Administrative theme
Title Theme
Advarsler mot sjømat Marine and costal areas, Pollution
Datasettet viser områder hvor Mattilsynet gir advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat
Air Quality - management zones and agglomerations Pollution
Forvaltningsområder (agglomerasjoner) for luftkvalitet etter EUs luftkvalitetsdirektiv
Air Quality - monitoring stations Pollution
Målestasjoner for lufkvalitet (EUs luftkvalitetsdirektiv)
Air Quality - Reported Data Pollution
Data som rapporteres i henhold til EU's luftkvalitetsdirektiv
Anadrom strekning Salmon, Sea trout and Arctic char
Anadrom strekning
Areas in Norway without major infrastructure development Areas without major infrastructure development in Norway
The dataset contains areas without major infrastructure development
Avløp - Tettbebyggelser Pollution
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg
Avrenning av tungmetaller fra nedlagte kisgruver Inland waters, Pollution
Datasett fra Vannmiljø med avrenning av tungmetaller fra nedlagte kisgruver
Biogeographic regions Biodiversity
Biogeographic regions for Norway
Breddegrader
Datasett med breddegrader som vises som en del av bakgrunnkartet i Miljøstatus Kart (Miljøatlas)
Contaminated sites Pollution
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge.
Contaminated Sites - Possible Pollution
Områder som kan inneholde grunnforurensning
Cultural landscapes Cultural landscapes
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.
Emissions from Fuelwood Pollution
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter
Emmissions from Offshore Petroleum Industry Pollution
Endangered species - Norwegian hot spots Biodiversity
Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015).
Environmental Decisions Miljøvedtak
Uttak fra Miljøvedtaksregisteret. Planlagt etablert
Framework for petroleum activity Marine and costal areas
This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas.
Friluftslivsområder <eng_sjekkes> Outdoor recreation
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).
Frivillig vern Protected areas
Frivillig vern
Grunnkart
Grunnkart som DN publiserer via wms-tjenester.
Habitats within protected areas Protected areas, Biodiversity
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder.
Industrial Emissions Pollution
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene
Integrated management plans for sea areas Marine and costal areas
The data set contains the boundaries of management areas of the Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea.
Kalket laksevassdrag Inland waters
Datasett produsert på bestilling fra Miljøstatus-redaksjonen som viser vassdrag påvirket av kalking.
Kartleggingsenheter på engelsk Biodiversity
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN).
Management areas for predators Predator management
The data set includes the management areas for predators in Norway.
Marine Habitats Biodiversity, Marine and costal areas
Marine Habitat types in Norway registrered by The Norwegian Environment Agency.
Marine sectors Marine and costal areas
Marine sectors for Norway
Miljøtilstand i vann <sjekk> Marine and costal areas, Inland waters
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø
Miljøverdi
Datasett brukt i Miljøverdiprosjektet (Alias: havmiljø.no)
Moskustelling
Datasettet inneholder opptelling av moskus (størrelse på flokk) på Dovre tilbake til 2009. Datagrunnlaget er utarbeidet av SNO ved Tord Bretten.
Natural Habitats -NiN-based Biodiversity
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - DN-håndbok 13 Biodiversity, Cultural landscapes, Svalbard and Jan Mayen
Habitat types
Naturtyper - prediction models Biodiversity
Datasettet inneholder romlige prediksjonsmodeller som viser sannsynlighet for å finne gitte naturtyper etter Artsdatabankens Natur i Norge-system.
Naturtyper - utvalgte Biodiversity
Utvalgte naturtyper fra Naturbase
Nedlastingsportal dekningskart
Datasett som viser hvor i landet det finnes data for de ulike produktene i Nedlastingsportalen.
NiN Landskap Biodiversity
NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven.
Nitrates vulnerable zones (Nitrates Directive) Pollution
Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv
Noise aggomerations (Environmental Noise Directive) Noise
Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet
Norges landområder
Datasett med N5000 landareal, forenklet landareal og forenklet maritime grenser
Outdoor recreation areas Outdoor recreation
Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state.
Particularly valuable areas for the sea areas Marine and costal areas
The data set contains particularly valuable areas that are identified through the comprehensive management plan for the Barents Sea and Lofoten area.
Personal water craft (water scooter) Outdoor recreation, Noise
Datasettet inneholder forbudssoner for kjøring med vannscooter.
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser Pollution
Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs
Ports - waste management plans Pollution
Havner med gyldig avfallsplan
Proposal for protection of areas Protected areas, Svalbard and Jan Mayen
Proposal for protection of areas in Norway.
Protected areas Protected areas, Svalbard and Jan Mayen
Protected areas and protected objects in Norway, Svalbard and Jan Mayen.
Protected marine areas Marine and costal areas
The data shows the 36 first areas that are proposed to be included in national marine protection plan for Norway.
Ramsar sites Protected areas
Protected Areas of Norway with status as Ramsar sites
Registered outdoor recreation areas Outdoor recreation
Registered outdoor recreation ares
Restriction areas Protected areas
The dataset defines some specific restrictions applying to Protected Areas (see separate dataset). The restrictions only count for strict travel bans and aircrafts (planes and helicopters), and the time period they apply to. Possible exceptions to the regulation will have annotations.
Rovdyrtetthet Predator management
Rovdyrtetthet aggregert fra registreringer i Rovbase.
Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg) Biodiversity
Satellite-based vegetation map of Norway.
Selected Agricultural Landscapes Cultural landscapes
The dataset include areas within the project Selected Agricultural Landscapes. The Norwegian Agricultural Authority has led and coordinated this project in close cooperation with the Regional Agricultural Authorities, Nature Management, and Cultural Heritage administrations.
Sensitive artsdata Biodiversity
Sensitive artsdata i Norge
Sensitivity atlas Marine and costal areas, Pollution
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Snowmobile trails Motorferdsel
Snøscooterløyper i Norge
Species areas Biodiversity
The dataset displays species and areas such as migration route, breeding area, overwintering area or habitat.
Species of national significance Biodiversity
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.
Sporlogg for SNO
Datasettet inneholder sporlogg for SNO-personell registrert med GPS.
Statskog areas considered for protected status
Areas considered for protection
Strategic Noise Maps Noise
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv
Temadata Rovbase Predator management
Temadata som Miljødirektoratet forvalter på vegne av andre og som benyttes i Rovbase saksbehandlerapplikasjon
The Fjord catalog Marine and costal areas
Classification of fjords in Norway.
The sea fishing registry in Norway Salmon, Sea trout and Arctic char
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen.
Vulnerable areas Pollution
Vulnerable areas defined according to Urban Waste Water Treatment Directive
Wastewater Treatment Plants Pollution
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann
Wild reindeer areas Biodiversity
Leve- og funksjonsområder for villrein.
Wilderness areas on Svalbard arkipel Areas without major infrastructure development in Norway, Svalbard and Jan Mayen
The data set contains major infrastructure development and natural wilderness of the arkipel of Svalbard as of January 1991 and January 2019.