4/29/2024
Oppdaterte datasett for "inngrepsfri natur" er publisert

Miljødirektoratet har lagt ut oppdaterte kartdata for "inngrepsfri natur i Norge".

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Read more...

1/25/2024
Kommunestatus for arbeid med planer for friluftslivets ferdselsårer er publisert

Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3070

Read more...

12/7/2023
Dataset "Red listed habitats in protected areas" is published

Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. De rødlistede naturtypene er identifisert ved hjelp av analyse av data fra basiskartleggingen. Analysen er basert på definisjonen av rødlistet natur, slik de ulike rødlista naturtypene er avgrenset i Norsk rødliste for naturtyper 2018.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3068

Read more...

11/3/2023
Changes in mapservice wild reindeer areas

Under Villrein beiteområder er tre kartlag fjernet og erstattet av ett nytt kartlag. Kartlagene villrein_sommer_beite, villrein_host_beite og villrein_beiteomrade er fjernet, og nytt kartlag er villrein_sommer_host_beite.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/25

Read more...

11/1/2023
Drensgrøfter i myr er publisert

Miljødirektoratet har gjort tilgjengelig et datasett som viser drensgrøfter i myr. Datasettet ble produsert i 2016 av Norkart AS.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3067

Read more...

11/3/2023
Friluftslivsområder - vernede er publisert

Friluftslivsområder verna etter markaloven er publisert med revidert datamodell. Områdene ligger i Oslo kommune.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/33

Read more...

11/3/2023
Endangerede species - poorly mapped areas is published

Datasettet inneholder modellert innsamlingsintensitet for artsgruppene karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge. Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for de respektive artsgruppene definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter).

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3066

Read more...

9/29/2023
Dataset "River Deltas" is published

Naturtyper - Elvedelta omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. Utgangspunktet er Elvedeltabasen, som ble etablert av Direktoratet for naturforvaltning i 1999, og som har vært publisert på nettstedet elvedelta.no. Etablering som geografisk datasett erstatter denne publiseringen.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3065

Read more...

6/14/2023
Feedback function doesn't work - use contact service

Read more...

3/22/2023
Skogsmark - NiN er publisert

Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. Kartleggingen dekker all skogsmark innenfor en prosjektgrense, som også utgjør dekningsområdet for kartleggingen. Øvrig areal innenfor prosjektgrensen er ikke kartlagt. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN) dokumenterer det faglige innholdet, sammen med oppdragsspesifikk instruks for kartleggingen. Avgrensingene er jevnt over presise, og med god faglig presisjon.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3064

Read more...

3/21/2023
Dataset Landforms is published

Landformer - Miljødirektoratets viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging på land. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av LIDAR-data, framfor tradisjonell feltkartlegging. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/miljodirektoratet/b75924b4-5370-4297-8731-2239628cded9

Read more...

12/7/2022
Change of URL for WMS-service Laksekart

URL til tjenesten Laksekart endres til https://laksekartogc.statsforvalteren.no/wms.ashx per 7.3.2023.

https://register.geonorge.no/varsler/laksekart-wms/b8e098ad-f79f-4771-aea0-349b49ce20a4

Read more...

12/6/2022
Adjustment WMS-service Laksekart

Kartlaget som viser utløpspunkter for nasjonale laksevassdrag (layer_55) vil bli fjernet fra tjenesten per 6.3.2023. Dette kartlaget formidles nå i tjenesten Anadrome laksefisk.

https://register.geonorge.no/varsler/laksekart-wms/05d45691-fb28-4324-bf02-d61fc4abfc27

Read more...

11/8/2022
Ny tjeneste "Anadrome laksefisk"

Miljødirektoratet har satt i drift en ny karttjeneste som inneholder fem nye datasett knyttet til anadrome laksefisk i vassdrag. Som anadrome laksefisk regnes laks, sjøørret og sjørøye. Tjenesten inneholder foreløpig data for de 52 nasjonale laksevassdragene.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/anadrome_laksefisk

Read more...

9/22/2022
Endring i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datamodellen som ligger til grunn for tjenesten artnasjonal2 er endret i forhold til tidligere versjon. Den er renovert den for å kunne levere best mulig data til brukerne, særlig med tanke på arealforvaltning. De viktigste endringene er:

Read more...

5/11/2022
New dataset "Natural habitats - valuated"

Miljødirektoratet har publisert et nytt datasett som viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper-ku-verdi/64cbb884-a19d-4356-a114-380cfe4a7314

Read more...

3/11/2022
Ny bortfallskalkulator for inngrepsfri natur tilgjengelig i Naturbase kart

I Naturbase kart kan du nå få beregnet hvordan nye naturinngrep påvirker eksisterende inngrepsfri natur.

Read more...

12/11/2021
All our map services are up and running again

All our map services are up and running again

Read more...

5/18/2021
Endring i tjeneste for friluftsområder - kartlagte

Miljødirektoratet har lagt til et nytt kartlag i tjenesten for friluftsområder - kartlagte

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/friluftsliv_kartlagt

Read more...

5/18/2021
Nye kartlag i inngrepsfri natur

Miljødirektoratet har lagt ut nye kartlag i tjenesten for Inngrepsfri natur i Norge

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Read more...

3/30/2021
Revidert tjeneste for villreinområder

Miljødirektoratet har lagt ut en revidert tjeneste for villreinområder

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/villrein

Read more...

3/30/2021
New Map Service for Restricted Areas

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for restriksjonsområder

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2

Read more...

12/19/2020
Endring i tjeneste for Snøscooterløyper

Miljødirektoratet har lagt til et nytt kartlag i tjenesten for Snøscooterløyper

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/snoscooterloyper

Read more...

9/23/2020
New Map Service For Nature in Protected Sites

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for Natur i verneområder (NiN)

Read more...

5/12/2020
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1009

Read more...

5/6/2020
Changes in service Utvalgte naturtyper

Miljødirektoratet har nylig endret status på ca. 3000 tidligere forekomster av utvalgt naturtype Hule eiker. De fleste endringene er gjort med bakgrunn i en klargjøring av forholdet mellom utvalgt naturtype Hule eiker og produktiv skog, utarbeidd i fellesskap av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Read more...

1/27/2020
Changes i som layers in WMS artnasjonal

Read more...

10/15/2019
Oppdaterte data for Inngrepsfri natur

Miljødirektoratet har lagt ut en tjeneste med oppdaterte data for datasettet Inngrepsfri natur i Norge

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Read more...

4/2/2019
New Mapservice for Nature Types

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2031

Read more...


1/22/2019
Endring i tjenesten for datasett Grunnforurensning

Tjenesten grunnforurensning2 har fått ny adresse

Read more...

11/30/2018
Endringer i karttjenester for Arter

Endringer i karttjenester for datasett Arter funksjonsområder og Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Read more...

11/30/2018
Endring i tjenester for Naturtyper

Endring i tjenester for datasettene Viktige naturtyper og Utvalgte naturtyper

Read more...

11/30/2018
Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Read more...

5/31/2018
Changes in our Mapservices

The Norwegian Environment Agency will make changes to some of our map services.

Read more...

2/23/2018
New map service showing wild reindeer areas in Norway.

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for villreinområder i Norge.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/villrein

Read more...

6/30/2017
Ny karttjeneste som viser maskeringsruter for sensitive artsdata

Miljødirektoratet har opprettet en ny karttjeneste som viser maskeringsruter for sensitive artsdata.

Read more...

6/15/2017
Varsel om nedetid på Miljødirektoratets karttjenester

I perioden 22. juni til 25. juni 2017 skal Miljødirektoratet gjøre større endringer i sin IKT-infrastruktur. Dette vil medføre at våre karttjenester kan være ustabile i denne perioden. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre brukere.

Read more...

3/13/2017
Ny karttjeneste for særlig verdifulle og sårbare områder (SVO)

Miljødirektoratet oppretter en ny karttjeneste for "Særlig verdifulle og sårbare områder".

Read more...

3/13/2017
Ny karttjeneste for forvaltningsplaner for havområder

Miljødirektoratet oppretter en ny karttjeneste for "Forvaltningsplaner for havområder".

Read more...

2/9/2017
Karttjeneste forvaltningsplanomrader_hav blir lagt ned

Miljødirektoratet informerer med dette om at forvaltningsplanomrader_hav med alle kartlag blir lagt ned 10. mai 2017.

Read more...

12/2/2016
Endringer i WMS-tjenesten for Arter av Nasjonal Forvaltningsinteresse

WMS-tjenesten for Arter av Nasjonal Forvaltningsinteresse vil få noen endringer i tegnforklaringen (legend). Dette skal normalt ikke medføre problemer i WMS-klienter, men vi ønsker likevel å varsle i god tid i forkant. Endringen vil skje 15. Januar 2017. URL til tjenesten vil forbli den samme som i dag.

Read more...

11/16/2016
NiN Landskap er tilgjengelig for nedlasting

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsvariasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven.

Read more...

9/27/2016
New release of the application for download of environmental data in Norway

The Norwegian Environment Agency releases a new version of the application for download of environmental data in Norway at the 27th of September 2016.

Read more...

4/6/2016
New Map catalogue

Miljødirektoratet lanserte 6. april 2016 en ny versjon av kartkatalogen.

Read more...

12/5/2015
New release of the application for download of environmental data in Norway

The Norwegian Environment Agency releases a new version of the application for download of environmental data in Norway at the 5th of December 2014.

Read more...

5/28/2015
Kystlynghei (coastal heath) New map layer in map service for habitat types

7. mai 2015 vedtok Kongen i Statsråd at kystlynghei har status som ny utvalgt naturtype og Miljødirektoratet har lagt inn denne naturtype som et nytt kartlag i karttjenesten for utvalgt naturtyper (naturtyper_utvalgte) fra Naturbase.

Read more...

4/16/2015
Nytt om nedlasting - oppdatering av Viktige Naturtyper

Datasettet viktige naturtyper er oppdatert i nedlastingsportalen. Produktet leveres som åpne data på formatene SOSI eller Geodatabase med NLOD-lisens (Norsk Lisens for Offentlige data).

Read more...

4/16/2015
Varsel om utfasing av datasett og karttjeneste for pilegrimsleden

Den 1. juni 2015 legger Miljødirektoratet ned datasettet pilegrimsleden og tilhørende kartlag i karttjeneste.

Read more...

4/16/2015
Nye produktspesifikasjoner og nedlastingsprodukter

Miljødirektoratet har fått godkjent fem nye produktspesifikasjoner i henhold til gjeldende krav og innhold i SOSI del 1 versjon 5.0. Alle datasettene er en del av DOK – det offentlige kartgrunnlaget.

Read more...

2/16/2015
New version for Naturbase kart

Miljødirektoratet lanserer mandag 16. februar 2015 en ny versjon av Naturbase kart. Den nye versjonen har ny funksjonalitet og flere karttema.

Read more...

2/16/2015
Varsel om utfasing av karttjenester for artsdata

Den 16. februar 2015 lanserer Miljødirektoratet en ny karttjeneste for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. I den forbindelse vil tre karttjenester bli faset ut i løpet av våren 2015.

Read more...

2/16/2015
Ny karttjeneste for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse

Mandag 16. februar 2015 lanserer Miljødirektoratet et nytt datasett og en ny karttjeneste for artsdata. Den nye karttjenesten viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Read more...

1/27/2015
Varsel om endringer i wms-tjenestene som publiserer viktige naturtyper

Torsdag 12. februar 2015 vil Miljødirektoratet gjøre endringer i wms-tjenestene som publiserer viktige naturtyper. Punktdata for marine naturtyper vil bl tatt ut av de tjenestene der disse er inkludert i dag.

Read more...

11/25/2014
Nye produktspesifikasjoner fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har fått godkjent tre nye produktspesifikasjoner i henhold til gjeldende krav og innhold i SOSI del 1 versjon 5.0:

Read more...

3/20/2014
Change of specifications for wms-services for INON

In conjunction with a revision analysis of the data set areas without infrastructure development (INON), the Norwegian Environment Agency announce the following changes to services:

Read more...

1/29/2014
Notice regarding specifications for wms-services for INON

In conjunction with a revision analysis of the data set areas without infrastructure development (INON), the Norwegian Environment Agency announce the following changes to services:

Read more...

12/9/2013
New maps service for outdoor recreation areas. Read more.

map_catalog_service.asp?servicename=friluftsliv_kartlagt

Read more...


7/1/2013
New map catalog for the Norwegian Norwegian Environment Agency

For more than forty years, the Norwegian Directorate for Nature Management (DN) and the Norwegian Climate and Pollution Agency (Klif) have played a key role in preserving nature, reducing pollution, and shaping Norwegian environmental policy. Effective 1 July 2013 we will merge into a single agency for environmental matters, the Norwegian Environment Agency, under the Ministry of the Environment.

Read more...